ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost Škola celostní a přírodní medicíny, KAMATÉ s.r.o., se sídlem Na Stráňce 1798/23, České Budějovice, PSČ 370 05, IČ: 05121213, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako:

 • zájemce o vzdělávací a poradenské služby,
 • posluchače kurzů,
 • zájemce o profesní zkoušku na profesi Výživový poradce u autorizované osoby,
 • účastníky námi pořádaných akcí a
 • uživatele námi provozovaných webových stránek jako je skolakamate.cz, www.skolamate.online.

informuje o níže popsaném shromažďování a jiném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. 

 • V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme:
 • jaké údaje o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu,
 • jak tyto údaje využíváme,
 • komu a v jakých případech mohou být údaje předány,
 • po jakou dobu údaje zpracováváme,
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva. 

Pokud něčemu nerozumíte či potřebuje další informace o zpracování osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit také na emailové adrese kamate@email.cz. 

Proč údaje shromažďujeme a zpracováváme 

Údaje shromažďujeme a dále s nimi pracujeme proto:

 • v případě, že jste zájemcem o naše vzdělávací a poradenské služby, posluchačem našich kurzů a uživatelem našich služeb, abychom mohli plnit své smluvní závazky, které vůči Vám máme, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost;
 • abychom Vás mohli kontaktovat zpět a poskytli Vám informace, o které jste požádali;
 • abychom Vám mohli zasílat naše novinky, které obsahují obchodní sdělení o novinkách, akcích a službách, které poskytujeme, pokud jste o zasílání požádali;
 • že máme oprávněný zájem dokumentovat námi pořádané akce a používat pořízené fotografie anebo obrazové a zvukové záznamy pro naši propagaci a propagaci našich vzdělávacích a poradenských aktivit;
 • za účelem ochrany našich právních zájmů nebo
 • abychom splnili své právní povinnosti. 

Poskytnutí údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, abychom mohli smlouvu s Vámi uzavřít a splnit nebo abychom Vás mohli kontaktovat. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. 

V případě, že jste nás požádali o zasílání novinek, udělili jste nám tím souhlas se zpracováním Vaší emailové adresy. Vaše údaje používáme právě k tomu, abychom Vám mohli zasílat novinky, které obsahují obchodní sdělení o novinkách, akcích a službách, které poskytujeme. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání novinek můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy o odvolání souhlasu na emailovou adresu kamate@email.cz a novinky Vám již zasílat nebudeme. 

Námi pořádané akce zpravidla dokumentujeme a pořizujeme fotografie účastníků anebo zvukové a obrazové záznamy (dále jen „fotografie a záznamy“), na kterých jsou účastníci zachyceni. Tyto fotografie a záznamy umísťujeme na webové stránky týkající se pořádané akce jako je www.skolakamate.cz, www.skolakamate.online a na naše uživatelské účty a účty zřízené pro danou akci na sociálních sítích jako je Facebook, LinkedIn, Instagram či YouTube. Tyto fotografie a záznamy zachycují průběh dané akce a nemáme v úmyslu jakkoli zpracovávat citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), které mohou být na takových fotografiích a záznamech také zachyceny. Na našich webových stránkách a webových stránkách týkající se pořádané akce Vás nebudeme označovat na zveřejněných fotografiích jako konkrétní účastníky. Na sociálních sítích může být takové označení Vaší osoby možné, záleží však na tom, jak máte nastavenu ochranu soukromí Vy jako uživatel takové sítě. Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte organizátora, rádi Vám poskytneme doplňující informace a vysvětlení. Pokud si přesto nepřejete zveřejnění konkrétní fotografie či záznamu, na kterém jste na akci zachyceni, dejte nám vědět na emailovou adresu kamate@email.cz a učiníme potřebná opatření.   

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování. 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Zpracováváme zejména následující údaje:

u zájemců o zasílání novinek:

 1. emailová adresa

u uživatelů webových stránek osobní údaje sdělené prostřednictvím kontaktního formuláře či chatovacího okna:

 1. jméno a příjmení, titul
 2. telefonický kontakt
 3. emailová adresa
 4. další údaje, které nám sdělíte;

u posluchačů kurzů a zájemců o naše vzdělávací aktivity a poradenské služby:

 1. jméno a příjmení, titul
 2. datum narození
 3. místo narození
 4. adresa
 5. emailová adresa
 6. telefonický kontakt
 7. další údaje, které nám sdělíte

u zájemců o profesní zkoušku na profesi Výživový poradce u autorizované osoby:

 1. jméno a příjmení, titul
 2. datum narození
 3. rodné číslo
 4. místo narození
 5. adresa
 6. emailová adresa
 7. telefonický kontakt
 8. další údaje, které nám sdělíte

u účastníků námi pořádaných akcí:

 1. zachycení fyzické podoby a projevů osobní povahy
 2. další údaje, které nám sdělíte. 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup 

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim spolupracovníkům, kteří se podílí na našich službách, a subdodavatelům, kteří provádějí služby naším jménem. Dbáme na to, že tyto subjekty mají zajištěnu povinnost mlčenlivosti. Jedná se například o naši účetní kancelář, fotografa, spolupracující lektory, spolupracující obchodní partnery apod. 

Pokud jde o osobní údaje zachycené na fotografiích a záznamech z námi pořádané akce, tyto jsou přístupné uživatelům naší webové stránky anebo webové stránky týkající se pořádané akce a sociálních sítí jako je Facebook, LinkedIn, Instagram či YouTube. 

 

Doba zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, tedy konkrétně:

 • v případě osobních údajů poskytnutých prostřednictvím kontaktního formuláře či chatovacího okna po dobu zpravidla 6 měsíců či do Vašeho odvolání,
 • po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a z důvodu právní ochrany další tři roky poté, počínaje kalendářním rokem následujícím po ukončení či splnění smlouvy, nebo
 • v případě fotografií a záznamů z pořádaných akcí v případě fotografií a záznamů po dobu činnosti naší společnosti nebo po dobu našeho pořádání obdobných akcí, nebo
 • v případě zpracování založeném na Vašem souhlasu (např. se zasíláním novinek) do jeho odvolání nebo
 • po dobu nezbytně nezbytnou k ochraně našich právních zájmů;

to platí, není-li právními předpisy vyžadována delší doba (např. v případě plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty). 

Zabezpečení osobních údajů 

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s českými a evropskými právními předpisy. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované, ale i manuální prostředky. 

Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů. Zároveň však platí ta skutečnost, že přenos dat prostřednictvím internetu není ze své podstaty bezpečný, a proto nemůžeme zaručit 100 % bezpečnost takto posílaných dat. 

Pokud by i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté emailové adresy. 

Vaše práva 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatňovat:  

 1. právo na přístup k osobním údajům, tj. kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování;
 2. právo na opravu, tj. kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost;
 4. právo na omezení zpracování údajů, což znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat; pokud vznesete námitku proti zpracování v ostatních případech zpracování založeném na oprávněném zájmu, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Vás jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 6. právo na přenositelnost, kdykoliv můžete požádat o Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy a provádíme je automatizovaně; je-li to technicky proveditelné, předáme Vaše osobní údaje přímo jinému Vámi určenému správci. 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete dle Vašeho výběru na shora uvedené doručovací adrese nebo na emailové adrese kamate@email.cz. 

V případě, že máte pocit, že s Vašimi osobními údaji nenakládáme správně, můžete se se svou stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

Zpracování osobních údajů dětí 

Naše webové stránky ani naše služby nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let v této souvislosti nezpracováváme. Pokud si myslíte, že Nám nějaké dítě poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás na emailové adrese kamate@email.cz a učiníme opatření ke smazání takových údajů. 

Změny Zásad ochrany osobních údajů 

Tyto zásady osobních údajů budeme podle našeho uvážení aktualizovat s cílem zohlednit změny našich postupů týkajících se zpracování osobních údajů. Doporučujeme proto průběžně sledovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální od data uvedené účinnosti. Pokud budete nadále používat naši webovou stránku, jakmile nabudou změny účinnosti, znamená Vaše trvající používání naší internetové stránky, že jste s těmito změnami seznámeni. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2022.