SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

I. Základní ustanovení

a) Provozovatel - Poskytovatel

Škola celostní a přírodní medicíny, KAMATÉ s.r.o.

se sídlem: Na Stráňce 1798/23, České Budějovice 37005

IČ: 05121213

E-mail: kamate@email.cz

 

b) Uživatel - Zájemce

Uživatelem (zájemcem) je fyzická či právnická osoba, která nakupuje služby od provozovatele (poskytovatele) pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby (vč. zaměstnavatele nakupujícího služby od poskytovatele pro své zaměstnance).

Provozovatel (poskytovatel) poskytuje online vzdělávací aktivity (e-learning) uveřejněné na portálu www.skolakamate.online.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Služby (Online kurzy, e-learning) Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Moodle, který zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

Uživateli je zpřístupněna služba v podobě online kurzu (e-learning) ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů, kontrolních testů. Uživateli je umožněno stažení vybraných edukačních materiálů.

2. REGISTRACE UŽIVATELE

2.1 Uživatelé jsou povinni se před používáním služby (čerpání online kurzu) zaregistrovat prostřednictvím vyplnění registrace/objednávky do vybraného kurzuprostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách www.kamate.online nebo prostřednictvím emailu adresovaného na kamate@email.cz, a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy Uživatele je nezbytné pro dokončení registrace. Registrace Uživatele je bezplatná.

2.2 Vyplněním registrace/objednávky kurzu uživatel (zájemce) automaticky stvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky u jednotlivých kurzů www.skolakamate.online.

3.2 Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně převodem na bankovní účet. Uživatel (zájemce) je povinen uhradit cenu služby na bankovní účet provozovatele (poskytovatele) v termínu dle daňového dokladu vydaného provozovatelem, zpravidla nejpozději do 10 (deseti) dnů od uzavření smlouvy mezi uživatelem (zájemcem) a provozovatelem (poskytovatelem), vždy však před zpřístupněním přístupových údajů).

3.3 Cena Služeb je vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků.

3.4 Délka trvání online kurzu je stanovená rozdílně u jednotlivých typů kurzů a to na 1- 6 měsíců, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy proběhla registrace a zájemci byl přidělený status studenta. Do doby trvání online kurzu budiž započteno i vykonání závěrečné zkoušky, v případě, že zájemci v tom nebrání důvody hodné zvláštního zřetele. Po uplynutí stanovené doby trvání je zájemce (uživatel služby) ze seznamu studentů online kurzu automaticky vyškrtnutý, bez možnosti dalšího pokračování ve studiu. Dobu trvání kurzu je možné na žádost uživatele (studenta, zájemce) prodloužit maximálně o 4 měsíce a to tak, že prodloužení o jeden měsíc je bezplatné, prodloužení o dva měsíce je zpoplatněno částkou 500,- Kč, prodloužení o tři měsíce částkou 1.500,- Kč, o čtyři měsíce částkou 2.500,- Kč. 

3.5 Pakliže o online kurzů marně uplyne stanovená studijní doba, je studentovi automaticky zrušený přístup do kurzu. V případě, že student poté projeví zájem na obnovení přístupu ke kurzu, je poskytovatel oprávněný požadovat na studentovi úhradu částky ve výši 2.500,- Kč

4. REKLAMACE

4.1 Provozovatel (poskytovatel) služeb přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese kamate@email.cz a prostřednictvím kontaktního formuláře „podpora“.

4.2 Uživatel (zájemce) je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda má pro spuštění online kurzu vyhovující technické vybavení (hardware i software, funkční kamera, mikrofon, internetové připojení atd.).

4.3 Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že je technicky vybaven pro online vzdělávání a provozovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

4.4 V případě výskytu technických problémů (nefunkčnosti) poskytováných služeb je provozovatel (poskytovatel) povinen tyto neprodleně odstranit.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Za zahájení studia formou online se považuje okamžik, kde jsou uživateli (zájemci) provozovatelem (poskytovatelem) odeslány přístupové údaje k uživatelem objednanému kurzu. V případě, že se uživatel (zájemce) po zahájení kurzu, rozhodne z jakéhokoliv důvodu tento dále neabsolvovat, nenáleží mu žádná finanční kompenzace ze strany poskytovatele.

5.2 Uživatel (zájemce) uzavřením smlouvy (objednávkou/registrací kurzu) výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel zpřístupnil Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany provozovatele dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet provozovatele. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

5.3 Nejde-li o případy dle článku 5.1 a 5.2, má Uživatel (zájemce) dle ust. § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy (objednávky/registrace do kurzu). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat provozovatele (aniž by musel uvádět důvod).

5.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy provozovatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, přiměřenou část platby, které obdržel od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany provozovatele bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele. Provozovatel si má právo účtovat si min. poplatek 500 Kč za administrativní úkony spojené s vyřizováním objednávky/registrace kurzu.

5.5 Pokud uživatel (zájemce) nečerpá službu a nezúčastní se e-learningu (online vzdělávání) (aniž by od smlouvy odstoupil), a/nebo uživatel začne službu čerpat, resp. zahájí svoji účast a z jakéhokoliv důvodu tuto nedokončí, je povinen uhradit plnou cenu služby. Obdobně se postupuje v případě, že zájemce neuspěje (a to ani opakovaně) u závěrečné zkoušky (v případě rekvalifikačního kurzu). 

5.6 Provozovatel služby (poskytovatel) je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zájemce nesplnil svoji povinnost uhradit cenu plnění v termínu splatnosti.

5.7 V případě zrušení a neplnění objednané služby ze strany provozovatele (poskytovatele) služby platí, že provozovatel (poskytovatel) od smlouvy odstoupil a je povinen vrátit uživatelům (zájemcům), kteří již uhradili cenu služby na účet poskytovatele, poskytnuté plnění v plném rozsahu, a to do 14 dnů ode dne zrušení služby.

5.8 Poskytnutá plnění vrací provozovatel v případech specifikovaných v těchto SP výhradně na účet, z něhož byly prostředky poukázány na účet provozovatele (poskytovatele), nebo na účet, který uživatel (zájemce) pro tento účel písemně poskytovateli označí. Jiným způsobem vrátí poskytovatel zájemci poskytnuté prostředky jen tehdy, pokud s tím zájemce souhlasil a pokud s tím poskytovateli nevzniknou další náklady.

6. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

6.1 Veškerý obsah www.skolakamate.online je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Škola celostní a přírodní medicíny KAMATÉ. Zpřístupněním Služby Uživateli (zájemci) nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

6.2 Uživatel (zájemce) nesmí používat obsah elektronického systému www.skolakamate.online nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel (Zýjemce) používal elektronický systém a obsah webových stránek www.skolakamate.online nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu provozovatele.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 S případnými stížnostmi v souvislosti s poskytováním služeb poskytovatele je zájemce, který je při uzavření smlouvy s poskytovatelem v postavení spotřebitele, oprávněn se obrátit na následující orgány dohledu či státního dozoru:

  • příslušný živnostenský úřad (zejm. jde-li o stížnost v souvislosti provozováním živnosti poskytovatele ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů);
  • Úřad pro ochranu osobních údajů (zejm. jde-li o stížnost v souvislosti s ochranou osobních údajů ve smyslu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
  • Českou obchodní inspekci (zejm. jde-li o stížnost týkající dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů);
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (zejm. jde-li o stížnost týkající se realizace akreditovaného vzdělávacího programu v souladu s udělenou akreditací).

7.2 Pokud je zájemce spotřebitel, je v případě vzniku sporu mezi zájemcem a poskytovatelem, který se nepodaří vyřešit smírně, zájemce oprávněn obrátit se na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz, kde jsou dostupné veškeré další informace.

7.3 Tyto smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytnutí služby lze uzavřít pouze v českém jazyce, nedohodnou-li se účastníci jinak. Objednávka zájemce společně s potvrzením poskytovatele je jako uzavřená smlouva o poskytnutí služby archivována poskytovatelem v elektronické podobě spolu se smluvními podmínkami v aktuálním znění ke dni uzavření smlouvy. K písemné žádosti zájemce mu poskytovatel umožní k archivovaným datům přístup.

7.4 Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2022. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto smluvní podmínky bez předchozího upozornění, avšak jejich upravené znění je povinen zveřejnit na svých webových stránkách nejpozději 21 dnů před jejich vstoupením v platnost.